Algemene voorwaarden ZZP-Kortingspas.nl

Artikel 1: Definities www.zzp-kortingspas.nl

1.1 ZZP-Kortingspas is een bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54129109 ingeschreven organisatie die zich ten doel stelt dienstverlening, ondersteuning- en kortingsprogramma’s aan bij haar aangesloten deelnemers te verstrekken.

1.2 Onder deelnemer wordt verstaan een contributie betalend en bij het ZZP-Kortingspas ingeschreven ondernemer.

1.3 Onder contributie wordt verstaan de verplichte jaarlijkse door de deelnemer verschuldigde bijdrage aan ZZP-Kortingspas.

1.4 Onder aanbieder wordt verstaan iedere onderneming waarmee ZZP-Kortingspas een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van diensten, ondersteuning en/of producten aan de deelnemers.

Artikel 2: Informatie

2.1 Alle informatie en aanbiedingen door ZZP-Kortingspas op haar website www.zzp-kortingspas.nl

gedaan zijn vrijblijvend.

2.2 Via haar website zal ZZP-Kortingspas haar deelnemers op de hoogte brengen van actuele informatie en ontwikkelingen die voor haar leden van belang is. Hierbij streeft ZZP-Kortingspas ernaar alles zo compleet en correct mogelijk aan te bieden.

2.3 Op generlei wijze is ZZP-Kortingspas aansprakelijk voor wijzigingen van diensten en of producten die door aanbieders worden gedaan. Wel is het ZZP-Kortingspas gehouden voorgenomen wijzigingen aan haar leden via de website kenbaar te maken.

Artikel 3: Inschrijving bij ZZP-Kortingspas

3.1 Deelneming aan het ZZP-Kortingspas staat open voor alle zzp-ers die gebruik wensen te maken van de door de aanbieder op de website van ZZP-Kortingspas aangeboden dienstverlening-, ondersteuningen en kortingsprogramma’s. De rechtsvorm kan een eenmanszaak, een VOF, een C.V.,

(openbare) maatschap, (coöperatieve)vereniging of een BV zijn.

3.2 Toelating als deelnemer aan ZZP-Kortingspas is uitsluitend mogelijk via de website www.zzp-kortingspas.nl. en staat open voor alle BtoB ondernemers in het MKB.

3.3 Toelating als aanbieder is uitsluitend mogelijk via de website www.zzpkortingspas.nl en na goedkeuring door ZZP-Kortingspas.

3.4 De acceptatie van deelname komt tot stand nadat de deelnemer of de aanbieder alle op het inschrijvingstraject voorkomende formaliteiten heeft vervuld en diens inschrijving als deelnemer en aanbieder door ZZP-Kortingspas is bevestigd.

3.5 Deelname als deelnemer aan ZZP-Kortingspas na genoemde inschrijving wordt eerst effectief nadat de eerste contributie de bankrekening van ZZP-Kortingspas is bijgeschreven. Na ontvangst zal ZZP-Kortingspas de deelnemer de betaling bevestigen en hem middels toezending van zijn toegangscode machtigen om van de dienstverlening, ondersteuning- en kortingsprogramma’s ZZP-Kortingspas gebruik te maken.

3.6 Vanaf het moment dat de betaling is bijgeschreven op de bank- of girorekening van zzp-kortingspas, zal het niet meer mogelijk zijn uw lidmaatschap op te zeggen voor het al voldane jaar. Storneert u het betaalde bedrag nadat u een machtiging heeft afgegeven aan zzp-kortingspas, zullen er administratiekosten berekend worden door zzp-kortingspas. Deze kosten zal zzp-kortingspas door middel van een factuur van € 9,95 exclusief BTW aan u in rekening brengen. Deze dient u binnen 30 dagen te voldoen op de bank- of girorekening van zzp-kortingspas.

3.7 Storneert u de contributie nadat u de zzp-kortingspas heeft ontvangen, dan kunt u per direct geen gebruik meer maken van de daarbij horende acties en producten die dankzij de zzp-kortingspas in combinatie met de lidmaatschap gratis of met korting aan u aangeboden worden.

3.8 Deelname als aanbieder aan ZZP-Kortingspas na genoemde inschrijving wordt pas effectief door plaatsing van de aanbieder op de website van ZZP-Kortingspas.

3.9 ZZP-Kortingspas is gerechtigd de toegang tot haar systeem op te schorten indien en zodra de deelnemer of aanbieder een of meerdere van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 4: Toepasselijkheid en wijziging Algemene Voorwaarden

4.1 Op de overeenkomst tussen ZZP-Kortingspas en de deelnemer of de aanbieder zijn altijd de laatst gepubliceerde Algemene Voorwaarden van ZZP-Kortingspas van toepassing. De deelnemers en aanbieders zullen daarvan per e-mail geïnformeerd worden en de mogelijkheid worden geboden om de aangepaste versie te downloaden via de website www.zzp-kortingspas.nl De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan die van ZZP-Kortingspas worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden om enigerlei reden onverbindend/ niet van toepassing zou(den) zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

4.3 ZZP-Kortingspas is bevoegd te allen tijde de door haar gehanteerde Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval een deelnemer of aanbieder niet akkoord gaat met de wijziging of aanpassing is hij of zij gerechtigd de overeenkomst met ZZP-Kortingspas te beëindigen via een schriftelijke opzegging met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

4.4 Indien de deelnemer of aanbieder niet binnen dertig dagen na de datum van het bericht omtrent de invoering van de aanpassing of wijzigingsgebruik maakt van zijn of haar recht tot opzegging wordt hij of zij geacht de wijziging of aanpassing te hebben geaccepteerd en daarmee de alsdan geldende voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 5: Gegevensverstrekking deelnemer en aanbieder

5.1 De deelnemer is gehouden alle op het inschrijvingsformulier verlangde informatie volledig, correct en naar waarheid in te vullen.

5.2 Bij wijziging van gegevens van de deelnemer is de deelnemer en de aanbieder verplicht hiervan terstond mededeling te doen aan ZZP-Kortingspas.

5.3 ZZP-Kortingspas is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste vermelding van gegevens van de deelnemer of de aanbieder.

Artikel 6: Voorwaarden en overeenkomst tussen aanbieders en deelnemers

6.1 ZZP-Kortingspas informeert haar deelnemers over de met ZZP-Kortingspas samenwerkende aanbieders. De door de aanbieders gehanteerde voorwaarden zijn op generlei wijze onderdeel van de overeenkomst die ZZP-Kortingspas met haar deelnemers aangaat.

6.2 ZZP-Kortingspas is nimmer partij bij de overeenkomst tussen aanbieder en deelnemer tot het leveren van diensten, ondersteuning en of producten tegen een gereduceerde prijs aan de deelnemer. ZZP-Kortingspas is derhalve niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit door enige aanbieder gehanteerde voorwaarden voor de door de aanbieder geleverde dienst of het geleverde product, behoudens die gevallen waarin de aansprakelijkheid voortvloeit uit grove schuld dan wel opzet van ZZP-Kortingspas is te wijten.

Artikel 7: Privacy

7.1 ZZP-Kortingspas verwerkt alle gegevens van haar deelnemers en aanbieders met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in haar database.

7.2 Gegevens hieruit zullen nimmer zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking worden gesteld aan commerciële instellingen. ZZP-Kortingspas is wel bevoegd bestandsgegevens uit te wisselen met de met haar samenwerkende aanbieders.
Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 ZZP-Kortingspas is niet aansprakelijk voor de uitvoering, levering en kwaliteit van de diensten en producten van de aanbieders. Ondanks alle zorg die ZZP-Kortingspas besteedt aan haar website/portal, is zij niet aansprakelijk voor daarmee verband houdende eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden qua informatie of anderszins.

8.2 De website van ZZP-Kortingspas vervult een centrale rol in alle communicatie tussen haar en deelnemers en tussen aanbieders en deelnemers. De deelnemer vrijwaart derhalve ZZP-Kortingspas volledig voor alle mogelijke aanspraken van de deelnemer zelf of derden, op welke wijze ook voortvloeiend uit en/of verband houdend met het niet voldoen aan haar voorwaarden en/of voortvloeiend uit beweerdelijk gebruik of misbruik van zijn of haar website, door (enige)deelnemer of derden, al dan niet handelend met toestemming van de deelnemer.

Artikel 9: Beëindiging deelnemerschap of aanbiederschap

9.1 In geval van misbruik, fraude en/of oplichting of in het geval de deelnemer of aanbieder in surseance van betaling is dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, is ZZP-Kortingspas zonder nadere kennisgeving gerechtigd het deelnemerschap en of aanbiederschap aan ZZP-Kortingspas met onmiddellijke ingang te beëindigen. In geval van non betaling of stornering van de jaarlijks verschuldigde contributie of bijdrage is ZZP-Kortingspas eveneens gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang het deelnemerschap en of aanbiederschap te beëindigen.

9.2 Opzegging van het deelnemerschap aan ZZP-Kortingspas dient per mail te geschieden aan [email protected] met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen voor aflopen van uw jaarabonnement.

9.3 Bij het niet naleven van artikel 9.2 door een nieuwe jaarlijkse verlengende deelnemerschap automatische incasso te storneren, gaat u er mee akkoord dat ZZP-Kortingspas beroep doet op artikel 3.6 en 3.7 van deze algemene voorwaarden ZZP-Kortingspas, en u uw medewerking hier aan geeft.

9.4 Na opzegging van het deelnemerschap of aanbiederschap door de deelnemer of aanbieder vervallen alle rechten op ondersteuning, levering van diensten door aanbieders op de per product of dienst met inachtneming van de opzegtermijn die tussen aanbieder en deelnemer geldt voor de betreffende dienstverlening of het betreffende product overeenkomstig de voor het product of dienst geldende voorwaarden van de aanbieder.

Artikel 10: Intellectueel Eigendom

10.1 Al hetgeen voorwerp is of kan zijn van industriële en/of intellectuele eigendom (met inbegrip van het auteursrecht op al hetgeen verband houdt met de internettoepassingen ZZP-Kortingspas) en dat door ZZP-Kortingspas, haar personeel of derden van wie zij zich bedient/bedienen, direct of indirect wordt gecreëerd, vervaardigd of tot stand gebracht, al dan niet in voltooide staat,blijft het eigendom en onderwerp van het vrije beschikkingsrecht van ZZP-Kortingspas.

Artikel 11: Rechts- en forumkeuze

11.1 Op de tussen de deelnemer en ZZP-Kortingspas gesloten overeenkomst(en) evenals op alle met aanbieders gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen verband houdend of op enigerlei wijze voortvloeiend uit genoemde overeenkomst(en) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, die exclusieve jurisdictie heeft, tenzij ZZP-Kortingspas de voorkeur mocht geven aan een andere bevoegde rechter.

KOSTEN

Voor maar 10 euro per jaar kunt u
gebruik maken van al onze diensten!

NOG VRAGEN?

Neem dan gerust contact met ons op
door onderstaand formulier in te vullen.